Regulamin

DEFINICJE

Portal – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.24tp.pl

Tygodnik Podhalański – lokalne wydanie tygodnika w formie papierowej obejmujące swoją emisją tereny: Zakopane miasto i gmina, powiat tatrzański; Gmina Biały Dunajec; Gmina Bukowina Tatrzańska; Gmina Czarny Dunajec; Gmina Kościelisko; Nowy Targ miasto i gmina, powiat nowotarski; Gmina Poronin; Gmina Szaflary; Rabka-Zdrój gmina miejsko-wiejska, powiat nowotarski; Powiat Suski – Mszana Dolna, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański; Spisz i Orawa; Chicago.

Ogłoszeniodawca – podmiot zlecający publikację ogłoszenia.

Ogłoszeniobiorca – właściciel portalu oraz Tygodnika Podhalańskiego: Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o, ul. Zwierzyniecka 14, 34-500 Zakopane.

NIP: 7360006540.

Pośrednik płatności – www.przelewy24.pl

PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 7792369887, REGON 301345068

Formularz – fragment portalu, pozwalający wprowadzać dane przez ogłoszeniodawcę. Formularz znajduje się pod adresem: https://ogloszenia.24tp.pl/

§ 1 Procedura zlecenia i publikacji ogłoszenia

1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania drobnych ogłoszeń w portalu oraz w Tygodniku Podhalańskim.

2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na portalu.

4. Publikacja ogłoszeń jest płatna. Aby ogłoszenie się ukazało należy dokonać płatności poprzez pośrednika płatności. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie poprzez formularz.

5. Pośrednik umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia w PayPro.

Metody Płatności są określone na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/metody, a także widoczne są w Panelu Administracyjnym.

Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę

6. Ogłoszeniodawca akceptując ten regulamin akceptuje też regulaminy dotyczące kanału płatności wymienione w punkcie 5 tego paragrafu.

7. Opłacone ogłoszenie oczekuje na akceptacje przez ogłoszeniobiorcę. Do czasu gdy ogłoszenie nie otrzymało statusu zaakceptowane nie jest publikowane. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.

8. Zlecając publikację ogłoszenia ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez ogłoszeniobiorcę w zakresie świadczenia usług ogłoszeniobiorcy w tym usługi marketingowe.

§ 2 Restrykcje publikacji

1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach:

-gdy ogłoszenie nie zostało opłacone,

– gdy treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, nie zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu. Biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza,

-gdy treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności gdy narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników portalu lub też czytelników Tygodnika Podhalańskiego,

-gdy ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa,

-gdy ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw,

-gdy ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane a dotyczy tego samego towaru, usługi w tym samym czasie publikacji.

W wyżej wymienionych przypadkach ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.

2. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ogłoszenia lub w kategorię w następujących przypadkach:

-gdy wybrana kategoria jest niezgodna z treścią ogłoszenia,

-gdy treść ogłoszenia zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne.

§ 3 Reklamacje

1. Ogłoszeniobiorca udostępnia 3 sposoby składania reklamacji 1) telefonicznie, 2) poprzez pocztę e-mail, 3) pisemnie.

2. Reklamacje telefoniczne należy zgłaszać dzwoniąc z numeru telefonu podanego w treści ogłoszenia. Reklamacje telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu 18 20 00 000 wew.22.

3. Reklamacje przez e-mail należy wysyłać na adres: sekretariat@24tp.pl.

Nadawcą wiadomości musi być adres e-mail podany podczas zamieszczania ogłoszenia.

4. Reklamacje pisemnie należy kierować na adres: Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o, ul. Zwierzyniecka 14, 34-500 Zakopane.

5. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty zlecenia ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.

7. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu, po dacie uwzględnienia reklamacji.

9. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

§ 3 Odpowiedzialność

1. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników portalu, czytelników Tygodnika Podhalańskiego za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.

3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno – etycznymi.

4. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu formularza wynikające ze złej interpretacji kodu html oraz javascript przez nieaktualne przeglądarki internetowe.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby ogłoszeniobiorcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.